ANDERAS_7.jpg

- Det känns fantastiskt roligt att vara en del i denna unika satsning från Vinnvård. Mycket intressant sker runtom i vård-Sverige och det finns ett stort intresse och engagemang kring kvalitets- och förbättringsfrågor inom vården. Därför känns det extra stimulerande att Vinnvård nu stärker sitt forskningsområde och bidrar till att öka kunskapen om hur vi kan uppnå en mer patientfokuserad, effektiv och säker vård.

Jag ser fram emot att medverka i utvecklandet av den nationella och internationella samverkan inom forskningen kring förbättringsarbete inom vården.

Om min forskningsidé

- Min forskningsidé kan kopplas till det massiva förändringstryck som hälso- och sjukvården utsätts för. Prognoser pekar på ökad andel äldre. Vi får även möjligheter att behandla fler sjukdomar, samtidigt som sektorn är satt under ekonomiskt tryck. För att klara utmaningarna krävs att hälso- och sjukvården måste jobba med både innovation och ständiga förbättringar. Tidigare forskning inom organisatoriskt lärande och förändring har dock visat att dessa båda inriktningar kan vara i konflikt med varandra och vara svåra för en verksamhet att hantera samtidigt – det så kallade exploration/exploitation-dilemmat. I min forskning vill jag finna arbetsätt kring hur man inom svensk hälso- och sjukvård kan finna en lämplig balans och samexistens mellan aktiviteter inriktade mot innovation och utforskande av nya möjligheter (exploration) och aktiviteter inriktade mot ständig förbättring och en effektivare vård utifrån kända förutsättningar (exploitation). Detta kommer jag att studera inom ramen för den nationella cancerstrategin och studierna kommer att bedrivas i samverkan med Regional Cancercentrum Väst.