ULRIKA_2.jpg

- Jag är superglad och stolt över att bli utnämnd till Vinnvård Fellow. Jag är ivrig att få ta del av alla de möjligheter programmet erbjuder, inte minst att lära känna de tre andra som blivit utnämnda och det nätverk av experter som finns knutet till programmet.

Att få den här chansen att under tre år få bedriva forskning om hur hälso- och sjukvården kan utvecklas och förbättras känns som en angelägen och stimulerande uppgift.

Om min forskningsidé

Jag kommer att fokusera på något vi kallar Adhere and Adapt. Det handlar om hur man kan använda kunskap om hur människor och organisationer fungerar för att kunna balansera två olika behov: dels att den vård som ges är baserad på evidens (adhere), dels att förbättringar och införande av nya metoder görs på ett sådant sätt att det matchar den aktuella organisationen (adapt). Min förhoppning är att min forskning kommer att bidra till att vi vet mycket mera om hur dessa perspektiv kan balanseras för att slutresultatet ska bli bästa möjliga vård till patienterna.

Reflektioner från Ulrica

Att vara Fellow har inneburit en möjlighet att stanna upp och fundera över lösningar på de stora frågorna som rör hur vi kan förbättra hälso- och sjukvården, tillsammans med kloka människor från praktik och forskning, från Sverige och internationellt. Det har inneburit andra möjligheter än den gängse forskartillvaron bjuder. Det har inte bara handlat om att svara på forskningsfrågor och driva ett specifikt projekt, utan att ha en bredare ansats till hur kapaciteten inom området kan stärkas och att fungera som en drivkraft för utveckling av området, utifrån min kompetens inom hur människor fungerar i organisationer. Och därtill stöd i den egna utvecklingen.  

Så det är vansinnigt lärorikt, roligt och utmanande och i allra högsta grad meningsfullt. Ser med stor glädje fram emot det sista året som Fellow, som bland annat kommer innebära viktig kapacitetsförstärkning genom en andra kohort Fellows och spännande doktorandkurser på området.

Personligen kommer jag fortsätta utmejsla den roll kunskapen om människor i organisationer kan ha för att ge organisationer bättre möjligheter att lyckas med sina uppdrag. Inom det ser jag särskilt fram emot att utveckla kunskapen kring hur vi designar, genomför och utvärderar komplexa förändringar på ett sådant sätt att det både ger generaliserbara kunskaper och konkret, praktisk nytta i organisationen.