Patienten - aktiv medskapare i vårdens processer, Bridging the Gaps II

Projettitel
Patienten - aktiv medskapare i vårdens processer, Bridging the Gaps II

Övergripande projektbeskrivning
Projektet arbetar mot målet för forskningsarenan Bridging the Gaps för att skapa största möjliga värde och hälsa för patienter/brukare och befolkningen som helhet genom att patienter får följande roller i samverkan med vården:

 • Med-skapare - att patienter och närstående aktivt deltar i utvecklingen av vård
 • Med-producenter – att patienterna och närstående är med och tar ansvar
 • Med-utvärderare – att patienter och närstående aktivt är med och värderar kvalitet i vården.

Synsättet skapar krav på hur vården utvecklas, bedrivs och följs upp. Vi går från ett traditionellt leverantör/kundperspektiv till att verka för att både patienter och närstående är medaktörer som tillsammans med vårdprofessioner och forskare driver förbättring och forskning i en interaktiv ansats. I projektet utvecklar, testar och utvärderar vi metoder och stöd för ett ökat patient/närstående deltagande. Projektet bygger på två fallstudier, patienter med hjärtsvikt resp hjärtflimmer - frågorna är generella och resultaten kan tillämpas för andra patientgrupper med kroniska sjukdomar. Tre dimensioner i ”God Vård” fokuseras: patientens perspektiv, ändamålsenlig och jämlik vård.

Projektet kopplas till Vinnvårdprojektet Bridging the Gaps, och bygger vidare på vunna kunskaper och erfarenheter som sprids lokalt, nationellt och internationellt:

 • Att interaktiva ansatser inspirerar vårdorganisationer och forskare till ökat utbyte av kunskap och erfarenheter runt lärande, förbättring och innovationer inom vård och omsorg.
 • Att Bridging the Gaps 1 och 2 är utmärkta exempel på hur vård och omsorg kan studeras och förstås tillsammans med forskare från olika kunskapsområden och att vårdprofessioner och ledare finner denna kunskap användbar.
 • Att resultaten från programmet - nya insikter, metoder, angreppssätt och kunskap systematiskt är integrerade i grundutbildningar och professionell utveckling. En ökning av forskning runt management och förnyelse av vård och omsorg vid flera universi-tet/högskolor och resurser avsätts till detta

Problemområde och två fallstudier är patienter med hjärtsvikt respektive förmaksflimmer
Problem med vårdens integration och oförmåga att snabbt och systematiskt omsätta ny kunskap är väl känd och beskriven (Åhgren, 2007). Patienten och närstående som deltagare i utvecklingen av vårdens processer utgör en stor outnyttjad potential för förbättring av vården. Den möjligheten vill vi utveckla och utforska. För att bidra med innovativa lösningar och ”brobyggande” vill vi experimentera, pröva och utvärdera praktiska tillämpningar.

Tre dimensioner i God Vård (Socialstyrelsen, 2006) fokuseras; patientens perspektiv, ändamålsenlig och jämlik vård. Forskning antyder att både patienter och vårdgivare har mycket att vinna genom att tydligare involvera patienterna och deras närstående i vården (Bate och Roberts, 2007). För att nå kunskapsmålen i vårt projekt krävs ingående kunskaper om patienters situation för att kunna utforma och testa praktiska tillämpningar. Kunskaperna som vinns i projektet kommer att vara intressant som modell även för andra patientgrupper med kroniska sjukdomar ex. kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), diabetes och övervikt. Vi har valt patienter med hjärtsvikt respektive förmaksflimmer (FF) som fall pga. att de båda är kroniska folksjukdomar då mer än 1% av befolkningen drabbas. Båda sjukdomarna medför stort lidande för många patienter och påverkar livet för många närstående. Båda grupperna har stora vårdbehov. Vi kommer att utveckla och testa innovativa vårdmodeller för patienter med hjärtsvikt och sedan integrera erfarenheterna i den fortsatta utvecklingen av vården för patienter med FF. För båda patientgrupperna finns kvalitetsregister som vi vill vidareutveckla med fler mått som belyser patientens perspektiv.

Tre forskningsperspektiv
Vi belyser våra två fall utifrån tre forskningsperspektiv – integration och värdeskapande, informationslogistik, och jämlikhet. I dessa forskningsperspektiv utgår vi från patientens upplevelser och behov. Perspektiven erbjuder både väsentliga forskningsfrågor och viktiga områden att förbättra för ett ökat patientdeltagande och en jämlik och ändamålsenlig vård.
Vi belyser alltså våra två fall utifrån tre forskningsperspektiv – integration och värdeskapande, informationslogistik, och jämlikhet. Forskningsperspektiv som syftar till att skapa en mera patientfokuserad vård och är valda utifrån praktikens främsta problematik. I alla dessa forskningsperspektiv är patientens upplevelser och behov utgångspunkten. Perspektiven erbjuder både väsentliga forskningsfrågor och viktiga områden att förbättra för ett ökat patientdeltagande och en jämlik och ändamålsenlig vård.

Forskningsansats för att bearbeta problemställningarna i projektet, är en ansats med experiment och test i praktisk tillämpning, ”interaktiv design forskning” (Bate et al 2007, Henfridsson et al 2008). Projektet handlar om tjänsteutveckling, där kommunal vård och omsorg, primärvård, specialistsjukvård, klinisk forskning, omvårdnadsforskning och IT kombineras i ett nytt tjänsteutbud. Dessa tjänster integrerar vårdens professioner inom olika enheter med patienters och deras närstående i gemensamt värdeskapande .

Det krävs ett tvärvetenskapligt och innovativt förhållningssätt som kombinerar olika områden för att åstadkomma kontinuerlig utveckling och användning tillsammans med patien-ter/närstående och vårdpersonal. Det krävs IT-baserade lösningar som testats och tillämpas i praktiken, i avgränsade kliniska fält och med ingående kunskaper i det kliniska området. Därefter kan kunskaperna utvecklas för patienter med andra kroniska sjukdomar exempelvis KOL, diabetes och övervikt.

I projektet kopplas vårdens praktik samman med forskning i design och utvärdering av behandlingsmodeller för lärande dialog mellan patient/närstående och olika professioner i vårdarbetet. Behandlingsmodellen innehåller IT-applikationer för dialog och kommunikation, evidens för vårdplanering, pedagogik för lärande och förändring av vårdprocessen.

Projektets bidrag är framförallt:

 • att öka kunskap om förutsättningarna för att framgångsrikt involvera patienter i utveckling av vården
 • att öka kunskap om hur de vårdverksamheterna som ingår i projektet kan organiseras för att underlätta och stödja ett sådant utvecklingsarbete
 • att bidra till utveckling och spridning av modeller för vårdens innovationer som kan realiseras och spridas

Några konkreta bidrag är:

 • En innovativ arbets- och forskningsmetod och modell för kontinuerlig utveckling och användning – där både patienter och vårdpersonal deltar.
 • IT-baserade och andra lösningar som testats i experiment och tillämpas i praktiken.
 • Innovativa arbetsmetoder för att beskriva och hantera ojämlikheter.

En viktig ambition är att skapa och beforska intressanta innovativa tillämpningar som tagits fram i samproduktion mellan forskare och vårdens aktörer, vilket inkluderar patienter och dess närstående – ”interaktiv design research”. I projektet kopplas vårdens praktik samman med forskning i design och utvärdering av behandlingsmodeller för lärande dialog mellan patient/närstående och olika professioner i vårdarbetet.

Bridging the Gaps är en tvärvetenskaplig arena, som skapats med stöd av Vinnvård i syfte att vinna kunskap ur och vidareutveckla de erfarenheter som erhållits under tio års brett utvecklings- och förbättringsarbete inom Landstinget i Jönköpings län. Ansatsen är interaktiv, mellan teori och praktik, mellan olika vetenskapliga perspektiv samt mellan forskare och praktiker. Genom de forskningsprojekt som föreslås i detta projekt breddar och utvecklar vi den innovationskraft som Bridging the Gaps står för.